Oferta dla uczelni

Wersja abonamentowa systemu przeznaczona jest dla uczelni, które sprawdzają wiele dokumentów. W ramach pakietu uczelnia ma możliwość sprawdzenia ustalonej liczby prac lub puli znaków do wykorzystania w określonym czasie.System Antyplagiat

System Antyplagiat jest podstawowym narzędziem umożliwiającym weryfikację pracy dyplomowej pod kątem nieuprawnionych zapożyczeń. System przeszukuje bazy porównawcze sprawdzając kilkuwyrazowe frazy. Wykrywa próby zmian treści dokumentu na znaki z innych alfabetów, czy tzw. białe spacje. Antyplagiat jest zintegrowany z systemami: Editorial System, APD (USOS), Uczelnia XP (Partners in Progress), OPTIcamp (OPTeam), eOrdo (Unold Comp.), Akademus (Ansta), rozwiązania autorskie uczelni.

Raport Podobieństwa

Raport Podobieństwa jest efektem weryfikacji Systemu Antyplagiat. Zawiera procentowy wykaz fragmentów zapożyczonych w bazach porównawczych. Pozwala na łatwą analizę oryginalności pracy.

Uczelnie mogą też przystąpić do Międzyuczelnianego Programu Wymiany Baz pozwalającego poszerzyć źródła analizy antyplagiatowej poprzez uzyskanie dostępu do baz dokumentów innych jednostek biorących udział w programie. Obecnie bierze w nim udział ponad 50% klientów Plagiat.pl. Lista uczelni uczestniczących w Programie dostępna jest na życzenie - prosimy o kontakt w tej sprawie z Obsługą Klienta.Integracja z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym

Dzięki integracji:
 • prace dyplomowe skierowane do sprawdzenia w systemie Antyplagiat będą automatycznie kierowane do sprawdzenia w systemie JSA, bez konieczności logowania użytkowników do dwóch systemów
 • obieg pracy może pozostać bez zmian, a osobami wgrywającymi prace mogą pozostać operatorzy
 • W systemie Antyplagiat dostępne będą obydwa raporty szczegółowe, zarówno Raport podobieństwa jak i wynik badania JSA

System AKAMBIKO

System AKAMBIKO to aplikacja internetowa integrująca ministerialne systemy dedykowane szkolnictwu wyższemu w celu usprawnienia działań pracowników dziekanatów i promotorów prac dyplomowych. Stanowi odpowiedź na wymogi Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce związane z obowiązkiem sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym - JSA (art. 76 ust. 2) oraz wysyłki obronionych prac do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych – ORPPD (art. 347 ust. 4). AKAMBIKO dzięki integracji umożliwia obsługę kilku systemów z jednego konta użytkownika, tym samym redukując czas poświęcany przez pracowników na realizację wymogów ustawowych oraz związane z tym koszty uczelni.


Realizacja wymogów ustawy w 4 prostych krokach:

 • Synchronizacja danych z POLON
 • Wysyłka pracy do JSA
 • Ocena wyników analizy
 • Wysyłka pracy do ORPPD

ASAP

Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to rozwinięta aplikacja Systemu Antyplagiat. Jest nowoczesnym, elektronicznym archiwum prac dyplomowych, zintegrowanym z systemem Antyplagiat oraz innymi systemami elektronicznymi działającymi na uczelni. Oprócz podstawowej funkcji sprawdzania pracy, ASAP posiada platformę,
na której może być oparta komunikacja wykładowcy ze studentem podczas przygotowywania pracy dyplomowej.


Zalety ASAP:

 • Integracja z ORPPD
 • Bezpieczne elektroniczne archiwum prac studentów
 • Nowoczesne zarządzanie procesem dyplomowania i uproszczony obieg dokumentów
 • Automatyczna wymiana danych pomiędzy aplikacją a zintegrowanym z nią systemem dziekanatowym
 • Zmniejszenie obciążenia pracowników administracyjnych

Zalety systemu abonamentowego:

 • Skuteczna procedura antyplagiatowa
 • Profesjonalna obsługa klienta przez cały okres trwania kontraktu
 • Wsparcie przy wdrożeniu i konfiguracji systemu
 • Gwarancja porównań z najobszerniejszą bazą tekstów
 • Możliwość zakładania nieograniczonych ilości kont dla wykładowców i nauczycieli

Bazy porównawcze:

 • Zasoby Internetu
 • Baza Plagiat.pl - 500 tys. prac dyplomowych
 • Baza Aktów Prawnych
 • Baza RefBooks - baza tekstów Plagiat.pl zawierająca ponad 3 mln dokumentów